Jaarverslag 2020 - De Reensche Compagnie

Animerende publicatie

Jaarverslag 2020

1. Algemeen

Stichting de Reensche Compagnie is op 1 maart 1967 in het leven geroepen.

De stichting stelt zich ten doel in de gemeente Midden-Groningen voorheen gemeente Hoogezand- Sappemeer, werkzaam te zijn in het belang van de huisvesting voor ouderen en werkzaam te zijn in het belang van het verenigingsleven en sociale- en culturele activiteiten.

Getracht zal worden dit doel te bereiken door:

• Het exploiteren van 180 appartementen voor de sociale huur aan de doelgroep vanaf 60 jaar; • Het exploiteren van 22 garageboxen voor zijn eigen huurders; • Het exploiteren van een zalencentrum; • Andere wettelijk toegelaten activiteiten • Het realiseren van 76 appartementen voor de vrije sector aan de doelgroep vanaf 45 jaar.

Stichting de Reensche Compagnie is gevestigd:

Adres

: Tak van Poortvlietstraat 361

Postcode

: 9602 PJ

Plaats

: Hoogezand : 0598-322664

Telefoon

E-mail

: info@reenschecompagnie.nl : www.reenschecompagnie.nl

Website

Statuten

De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 16 juli 2004.

Kamer van Koophandel

Stichting de Reensche Compagnie staat sinds de wijziging van de Handelregisterwet van 01 januari 1997 ingeschreven in het Handelsregister Groningen onder het inschrijfnummer: 02328267.

Overkoepelende organisaties

Stichting de Reensche Compagnie is een niet toegelaten instelling, maar conformeert zich desondanks aan de overkoepelende organisatie AEDES en het Bedrijfschap Horeca.

1

2. Bestuur

Brigitte Schuit Secretaresse

Anne Willem Piening Hoofd facalitaire zaken (in dienst vanaf 17-08- 2020)

Wim Kroeze Manager Algemene Zaken

Narda Blaauw Financiële administratie

Bestuur

Carina Katoen (uitdienst 27-08-2020) Frontoffice & Sales

Bestuur : Voorzitter

H.A. van der Til

Tjalling de Graaf Huismeester

Penningmeester

W.A. Janssen † 26-03-2020 S.A. Van der Molen vanaf 01-04-2020

Secretariaat

E.I. Bloeming-Kramer

Bestuurslid

R. Smit Coördinator Techniek en Vastgoed

Ella Kalk-Kleine (uit dienst 01-11-2020) Bediening/schoonmaak

Bestuurslid

J. Kappe Wonen & Welzijn

Per 31 december 2020 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Voorzitter

De heer H.A. van der Til

Aftredend in 2022

Secretaris

Mevrouw E.I. Bloeming

Aftredend in 2023

Penningmeester

De heer S.A. van der Molen

Aftredend in 2024

Bestuurslid

De heer R. Smit

Aftredend in 2022

Bestuurslid

Mevrouw J. Kappe

Aftredend in 2021

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

Vergaderingen

Het bestuur kwam in 2020 11 keer bijeen voor een vergadering. Alle vergaderingen zijn tot maart 2020 gehouden op kantoor van de manager algemene zaken van de Reensche Compagnie. Na de corona uitbraak in maart zijn de vergadering uitsluitend online gehouden via ‘teams’

2

3. Medewerkers in loondienst

De organisatievorm van Stichting de Reensche Compagnie bestaat uit een bestuur met werkapparaat.

Het werkapparaat van Stichting de Reensche Compagnie ziet er als volgt uit:

Manager Algemene Zaken

Datum in dienst

datum uit dienst

De heer W. Kroeze

01-11-2003

Financiële administratie

Mevrouw N. Blaauw

18-05-2004

Secretariaat

Mevrouw B. Schuit

01-07-2005

Frontoffice & Sales

Mevrouw C. Katoen

07-08-2016

27-08-2020

Huismeester

De heer T. de Graaf

13-05-2017

Bediening / schoonmaak

Mevrouw P. Kalk-Kleine

01-08-2002

01-11-2020

Arbowetgeving

Alle medewerkers zijn in het bezit van een Certificaat Bedrijfshulpverlener. In 2020 heeft er in verband met de covid-19 pandemie geen herhalingscursus plaats gevonden. Aangezien de certificering tot 2021 geldig is, is er besloten om te wachten met herhaling tot 2021

Jaarlijks vindt er een controle plaats van de RI&E (risico, inventarisatie en evaluatie) Deze is in 2020 uitgevoerd door; Nedcon Organisatie Advies BV

4. Vrijwillige medewerkers

Binnen stichting de Reensche Compagnie zijn vele vrijwilligers actief voor de volgende werkzaamheden:

3

Het ophalen van het oud papier bij de huurders; Het tuinonderhoud rond de gebouwen en in de privétuin; De verzorging van de planten; Het stofzuigen van de entrees van de 10- en 4- hoog flat; Het buitenwerking stellen van de sluiswerking van de toegangsdeuren van de entrees;

Galerijwachten t.b.v. het blauwe kaarten systeem; Het helpen bij de organisatie van koffieochtenden;

Bewonersvereniging

Binnen de Reensche Compagnie is een bewonerscommissie actief. De bewonerscommissie vertegenwoordigt de belangen van de huurders. Circa drie keer per jaar vindt er een overleg plaats tussen de besturen van de stichting en bewonerscommissie. Zo fungeert de commissie als een klankbord binnen de organisatie en is deze commissie tevens het informatie platform richting huurders. In 2020 is, vanwege de beperkingen door corona, het overleg twee keer gehouden.

Activiteitencommissie

Binnen de Reensche Compagnie is een activiteitencommissie actief. De activiteitencommissie organiseert geregeld gezellige avonden/ middagen en uitjes. Zowel bewoners van de Reensche Compagnie als omwonende senioren zijn hier altijd welkom. In 2020 zijn er maar 2 avonden georganiseerd. Door de covid-19 maatregelen is alles geannuleerd. Daarnaast zijn er diverse verenigen actief in de Reensche Compagnie. Alle verenigingen als bijvoorbeeld kaart- en sjoelclubs, koffie-ontmoetingsochtenden etc. hebben in de normale gevallen wekelijks tegen een kleine vergoeding gebruik gemaakt van de recreatieruimtes van het zalencentrum van de Reensche Compagnie. Door de maatregelen van covid-19 is dat in maart 2020 stilgevallen. 5. Covid-19 Als woningstichting zijn wij ons ervan bewust dat wij verhuren aan de doelgroep die het kwetsbaarst is voor het Coronavirus. In verband daarmee hebben wij de adviezen van de overheid opgevolgd en doorgevoerd in onze organisatie. 1. Het zalencentrum is sinds maart 2020 gesloten voor alle activiteiten. Dit betekende dat kaartclubs, sjoel clubs, toneel, activiteiten ed. geen doorgang kon vinden; 2. Een reparatieverzoek kon alleen worden doorgegeven door te bellen naar de receptie en men werd verzocht niet naar de receptie te komen; 3. Reparatieverzoeken die niet urgent waren werden niet direct uitgevoerd maar werden in de wacht gezet tot de maatregelen werden versoepeld; 4. Een storing in de woning die per direct verholpen moest worden werd wel verholpen. De de monteur voerde zijn werkzaamheden uit met gepaste afstand. Daarin gold dat medewerkers van onze onderhoudsbedrijven die griepachtige verschijnselen hebben of wat hoesten niet naar de Reensche Compagnie gezonden werden. 5. De liften werden twee keer per dag schoongemaakt en ontsmet. Ook de drukknoppen van de deuren naar de gaanderijen werden twee keer per dag gereinigd met een ontsmettingsmiddel. 6. Per werkdag was er na september één personeelslid aanwezig op kantoor. De overige personeelsleden werkten vanuit huis. Vergader- en overlegmomenten gingen via beeldverbindingen (teams); 7. De hoofdentree naar de kantoren is afgesloten. Contact met de medewerkers ging uitsluitend via de telefoon of e-mail

4

6. Beheer woningen

Aantal verhuureenheden

Het aantal verhuureenheden bestaat per 31 december 2020 uit 180 woningen, waarvan 100 woningen gelegen in een 10-hoog flatgebouw aan de Van der Duyn van Maasdamweg en 80 woningen in twee 4-hoog flatgebouwen, samengevoegd door een trappenhuis aan de Tak van Poortvlietstraat. In 2020 is er gestart met de bouw van het derde appartementen gebouw aan de Kerkstraat in Hoogezand. Hier worden 76 appartementen gerealiseerd voor de vrije sector

Wooneenheden

144 woningen met één slaapkamer onderverdeeld in:

72 woningen met de slaapkamer aan de balkonzijde; 72 woningen met de slaapkamer aan de galerijzijde.

36 woningen met twee slaapkamers. 76 woningen met twee slaapkamers in aanbouw.

Verhuur

Omdat Van der Duyn van Maasdamweg 8 een slecht uitzicht heeft, is een uitzondering gemaakt op de huurprijs voor deze woning.

Mutaties

Er hebben 19 mutaties plaatsgevonden in 2020.

Mutatiewoningen, Van der Duyn van Maasdam

52, 66, 82, 88, 106, 112, 182, 194, 204

Mutatiewoningen, Tak van Poortvliet

5

209, 225, 227, 233, 245, 291, 303, 311, 313, 323

Leegstand door mutatie onderhoud/renovatie

Tak van Poortvliet 303 Tak van Poortvliet 311

½ maand ½ maand 1 maand 1 maand

Van der Duyn van Maasdam 194 Van der Duyn van Maasdam 204

Bij mutatie wordt (indien nog niet eerder uitgevoerd) de badkamer gerenoveerd en wordt er in overleg met de nieuwe bewoner(s) een nieuwe keuken geplaatst. Het is ook mogelijk voor nieuwe bewoners om (voor eigen rekening) een uitbreiding op de bestaande keuken te kiezen. Het is verplicht om elektrisch te koken.

6

Huren

De woninghuren zijn in 2020 als volgt samengesteld:

Voor huishoudens met één of meer AOW-gerechtigden is de maximale huurverhoging per 1 juli 2020 gelijk aan 4,1% (1,6% inflatie + 2,5 procentpunt), ongeacht hun inkomen. Deze huishoudens zijn sinds 2017 van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging uitgezonderd. Het bestuur heeft besloten de huren van de appartementen met 2,7% te verhogen

Huurwijziging per 01 juli 2020 Zittende huurders woningen met één of twee slaapkamers

incl. servicekosten

incl. servicekosten

1 juli 2019

percentage

1 juli 2020

verhoging

Kale huur

Kale huur

€ 384,58

€ 393,75

vdDv Maasdamweg 8

€ 339,58

2,7%

€ 348,75

€ 491,17 € 458,16

€ 503,22 € 469,32

1 e t/m 4 e etage

€ 446,17

2,7%

€ 458,22

5 e t/m 10 e etage

€ 413,16

2,7%

€ 424,32

Na renovatie doucheruimte

€ 524,13 € 491,17

€ 537,07 € 503,22

1 e t/m 4 e etage

€ 479,13

2,7%

€ 492,07

5 e t/m 10 e etage

€ 446,17

2,7%

€ 458,22

Huurders na 1 juli 2012 woningen met één of twee slaapkamers

€ 555,89 € 522,91 € 555,89

€ 569,68 € 535,81 € 569,68

1 e t/m 4 e etage

€ 510,89

2,7%

€ 524,68

5 e t/m 10 e etage

€ 477,91

2,7%

€ 490,81

NIEUWE HUURDERS

€ 510,89

2,7%

€ 524,68

Autoboxen voor huurders voor 1 juli 2012 Klein

€ 50,24

5,1%

€ 52,80

Groot

€ 53,91

5,1%

€ 56,66

Autoboxen voor huurders na 1 juli 2012 klein

€ 53,50

5,1%

€ 56,23

groot

€ 57,26

5,1%

€ 60,18

Scootmobielruimtes

€ 9,19

5,1%

€ 9,66

Scootmobielruimtes nieuwe huurders

€ 11,36

5,1%

€ 11,94

7

Servicekosten

Aan de huurder wordt per maand een voorschotbedrag aan bijkomende kosten in rekening gebracht. De bijkomende kosten bestaan uit waterverbruik en servicekosten. De leveringen en/of diensten van de servicekosten bestaan uit: het verbruik van elektriciteit voor installaties en verlichting in de gemeenschappelijke ruimten; onderhoud groenvoorziening; schoonmaak gemeenschappelijke ruimten; 24-uurs service liften en diensten alarmering. Na afloop van het boekjaar ontvangen de huurders een definitieve afrekening.

De Voorschotbedragen servicekosten zijn in 2020 als volgt samengesteld:

Elektriciteit

€ 6,50 € 9,00 € 4,00 € 11,50 € 3,00 € 1,00 € 10,00 € 45,00

Water

Alarmering

Schoonmaakkosten Groenstroken en tuinen 24-uurs service liften

Huismeester

Afrekening servicekosten 2020

Er hoefde in 2020 geen verrekening plaats te vinden van te veel- of te weinig aan kosten in rekening gebrachte bedragen. Het voorschot in vergelijking met de kosten is nihil geweest.

Een overzicht van de volledige berekening van de servicekosten over het betreffende kalenderjaar ligt altijd ter inzage op het kantoor van de administratie.

Huurachterstanden

In 2020 hebben er geen huurachterstanden plaats gevonden.

Leegstand

In 2020 heeft er nagenoeg geen leegstand plaats gevonden. De leegstand van 2020 is door het uitvoeren van groot onderhoud door mutatie ontstaan. Deze woningen zijn lang verhuurd geweest aan dezelfde huurder en waren zodoende nog niet gerenoveerd naar de maatstaven zoals die nu gehanteerd worden. Een grote mutatie golf is er in 2020 niet geweest.

Woningzoekenden

In 2020 vonden 105 inschrijvingen plaats als woningzoekende. Deze inschrijvingen zijn hoger dan voorgaande jaren. Dit is ontstaan doordat de inschrijving van de in aanbouw zijnde vrije sector appartementen in 2020 van start is gegaan.

8

Er staan in 2020, 339 woningzoekenden ingeschreven. In overeenkomst met

2019 was er ook in 2020 geen groot verloop in de verschillende woningen. De gemiddelde leeftijd van huurders in de twee sociale huurflatgebouwen is nog steeds hoog en een verloop in woningen kan niet uitblijven. Het is in 2020 niet vaak voorgekomen dat ingeschreven woningzoekenden uitzonderlijk snel een aanbod voor een woning hebben ontvangen.

Onderhoud – preventief- en mutatieonderhoud

Onderhoudswerkzaamheden welke niet uitgevoerd konden worden door de huismeester zijn naar aanleiding van reparatieverzoeken en mutaties uitgevoerd door diverse onderhoudsbedrijven.

Er is 1 badkamer gerenoveerd en er zijn 11 nieuwe keukens geplaatst.

7. Beheer autoboxen

De autoboxen zijn gelegen onder het 4-hoog flatgebouw westzijde, aan de Tak van Poortvlietstraat. Autoboxen worden uitsluitend verhuurd aan huurders van de Reensche Compagnie. In 2020 zijn er twee autoboxen gemuteerd. Er heeft geen onderhoud plaats gevonden.

Aantal verhuureenheden

9

Het aantal verhuureenheden bestaat per 31 december 2020 uit 22 garageboxen.

Type verhuureenheden

Alle garageboxen zijn voorzien van elektriciteit. Aantal Kleine garageboxen 12 Grote garageboxen 10

Mutaties

In 2020 vonden 3 mutaties plaats: garages: nummer 11, 16 en 18

Huren

Per 01 juli 2020 heeft de wettelijke huurverhoging plaats gevonden

De huren zijn als volgt samengesteld:

Voor nieuwe huurders:

Klein Groot

€ 53,50 € 57,26

5,1% 5,1%

€ 56,23 € 60,18

8. Beheer ruimtes scootmobiel

Mutaties

In 2020 vonden 4 mutaties plaats.

Huren

Per 01 juli 2020 vond de jaarlijkse huurverhoging plaats op basis van 5,1%.

De huren zijn als volgt samengesteld

Nieuwe huurders

€ 11,36

5,1%

€ 11,94

10

Zaalverhuur en Horeca faciliteiten

Het bestuur van Stichting de Reensche Compagnie heeft het besluit genomen om in het voorjaar van 2020 per direct te stoppen met het verhuren van zaalruimtes en te stoppen met alle horeca activiteiten die daar mee verband houden. Dat besluit is genomen, omdat al vele jaren de omzetten niet in de juiste verhouding staan tot de kosten. Het lukte niet, ondanks alle genomen maatregelen om een financieel gezond zalen- en horecaexploitatie te exploiteren. De maatregelen op het gebied van Corona en de daaraan gekoppelde onzekere tijd met betrekking tot het verhuren aan groepen, heeft het bestuur doen besluiten om te stoppen met het exploiteren van het zalencentrum en haar activiteiten uitsluitend te richten op verhuur van sociale en vrije sectorwoningen en kantoorruimtes. In overleg met de activiteitencommissie, zal worden gezocht naar alternatieven voor het ontplooien van sociale activiteiten.

9. Verhuur kantoorruimtes

Onderstaande ruimtes worden permanent verhuurd:

Zaal 1 Schoonheidssalon Jacqueline Zaal 2 Showroom voor presentatie appartementen Atlantaborg Zaal 2 Logopedie Zaal 4 Kapsalon de Knipscheer

Zaal 5 Lees en koffie café voor huurders Zaal 6 Kantoor Thuisgenoten thuiszorg Zaal 7 Kantoor thuiszorg organisatie ‘Buurtzorg’

Omzetcijfers

Planmatig onderhoud

Jaarlijks wordt het woningalarmeringssysteem getest en onderhouden door een gespecialiseerd bedrijf. Jaarlijks is er een bedrag gereserveerd voor het vervangen van individuele installaties als blijkt dat dit nodig is. In de onderhoudsbegroting is over 4 jaren verdeeld een bedrag opgenomen voor energiebesparende maatregelen. Vanuit huurdersonderzoek is in 2015 naar voren gekomen dat er huurders zijn die tocht ervaren in de woning. Na onderzoek is er het besluit genomen om alle woningen in etappes te voorzien van tochtwerende maatregelen. Met de huurderscommissie wordt de voortgang geëvalueerd. Hierin is ook de afspraak gemaakt dat woningen die nog niet op de lijst van vervanging staan en huurders wel hinder ondervinden van tocht, deze met voorrang behandeld worden. Via de nieuwsbrief zijn alle huurders hiervan op de hoogte gesteld. In 2020 is het project i.v.m. de covid-19 maatregelen tijdelijk stop gezet om huurders niet in aanraking te laten komen met aannemers. Het project loopt nu nog tot najaar 2021.

In 2020 is de groene glazen beplating gereinigd door een gespecialiseerd bedrijf. Deze post staat jaarlijks op de onderhoudsbegroting

11

Resultaat 2020

Vergelijkend overzicht

Het resultaat na belastingen over 2020 bedraagt € 25.901 tegenover € 20.728 over 2019. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

2020

2019

verschil

Netto-omzet

1.135.497

100

1.153.383

100

-17.886 -11.595 -6.291 12.793 -3.598

Kostprijs van de omzet Bruto-omzetresultaat

3.996

0,4

15.591

1,4

1.131.501

99,6

1.137.792

98,6

Doorberekende servicekosten Overige bedrijfsopbrengsten

98.640

8,7 0,7

85.847 11.145

7,4

7.547

1

Kosten Personeelskosten

328.001 247.317 46.353 191.250 98.640 305.918 2.837

28,9 21,8

287.246 248.542 45.437 280.000 85.847 232.341 869

24,9 21,6

40.755 -1.225

Afschrijvingen

Huisvestingskosten Kosten autoboxen

4,1

3,9 0,1

916

0,30

1.968

Normstorting voorzieningen

16,80

24,3

-88.750 12.793 73.577

Servicekosten

8,7

7,4

Algemene kosten Overige kosten

26,9

20,1

4.937

0,4

154

-

4.783

1.225.253

107,9

1.180.436

102,3

44.817

Bedrijfsresultaat

12.435 -19.563

1,1

54.348 33.620

4,7

-41.913 14.057

Financiële baten en lasten

-1,7

-2,9

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen

-7.128

-0,6

20.728

1,8

-27.856

-

-

-

- -

- -

Buitengewone baten

33.029 25.901

2,9 2,3

33.029

Resultaat na belastingen

20.728

1,8

5.173

De verzorging van de administratie geschiedt in eigen beheer met ondersteuning van accountantskantoor Hut & Co.

De salarisadministratie is geheel uitgevoerd door accountantskantoor Hut & Co.

Het samenstellen van de jaarrekening is uitgevoerd door D&U accountants en adviseurs te Groningen.

De cv- installatie heeft in 2020 geen onderhoud gehad. Dit onderhoud wordt eens in de 18 maanden uitgevoerd en is in 2018 voor het laatst gebeurd. In 2020 is er gestart met onderhoud maar door de maatregelen van covid-19 is onderhoud uitgesteld tot de maatregelen worden ingetrokken.

12

Aangezien deze in december 2020 nog steeds van kracht waren is besloten om met beschermende maatregelen voor de onderhoudsmonteur onderhoud te gaan uitvoeren.

Voor het bijvullen van de cv-installatie in het weekend is een extra servicecontract afgesloten. Dit omdat het merendeel van de huurders (hoge leeftijd) geen kennis heeft voor het bijvullen van de installatie. Het bedrag van dat gedeelte onderhoud wordt verrekend in de servicekosten. Doordat er een aantal ketels te hoog in het onderhoud zitten en een te grote storing cyclus hebben, is besloten deze ketels te vervangen. In 2020 zijn er 10 ketels vervangen.

Opbaarruimte

Voor overleden bewoners is het mogelijk om in de rouwkamer van de Reensche Compagnie te worden opgebaard. Opbaringen in de rouwkamer zijn op basis van een zogenaamd sleutelsysteem. De nabestaanden krijgen de beschikking over de sleutel van de rouwkamer en kunnen naar behoefte daar aanwezig zijn. Ook zijn er koffie en theefaciliteiten aanwezig voor gebruik door de nabestaanden.

Nieuwbouw

In januari 2020 is de bouw gestart van het complex, dat de naam “Atlantaborg” meekrijgt, een verwijzing naar de voormalige kantoorartikelenfabriek Atlanta in Hoogezand, die in 1999 werd afgebroken. Naast deze plek wordt de Atlantaborg gebouwd. In 2020 is gestart met een marketing campagne om de eerste 46 appartementen onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden In december 2020 was het complex nagenoeg verhuurd. Het betreft hier appartementen in de vrije sector. Met deze keuze beschikt de stichting over een beter gevarieerde woningportefeuille, die goed aansluit bij de vraag naar woningen in de zowel de sociale sector als in de zogenaamde “middenhuur” in de gemeente Midden-Groningen. Eind 2020 is besloten de tweede Atlantaborg-toren te bouwen, waarin 30 vrije sector appartementen worden gerealiseerd. Naar verwachting zijn deze appartementen per 1 maart 2022 verhuurbaar.

13

Een impressie van de 46 appartementen

KERKSTRAATZIJDE:

KIELDIEPZIJDE:

Begane grond € 795,-

Begane grond € 795,-

1 e tot en met 5 e etage € 825,-

1 e tot en met 5 e etage € 855,-

Aantal appartementen

Aantal appartementen

3 appartementen van € 795,- 20 appartementen van € 825,-

3 appartementen van € 795,- 20 appartementen van € 855

14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online