Jaarverslag 2021 De Reensche

Animerende publicatie

JAARVERSLAG 2021

Tak van Poortvlietstraat 361

STICHTING DE REENSCHE COMPAGNIE

9602 PJ Hoogezand

Tel. nummer: (0598) 322 664

Inhoud

Hoofdstuk 1 Algemeen ......................................................................................................................2 Hoofdstuk 2 Bestuur ..........................................................................................................................3 Hoofdstuk 3 Medewerkers in loondienst ............................................................................................ 4 Hoofdstuk 4 Vrijwillige medewerkers .................................................................................................5

4.1 Stichting Bewonersbelangen Reensche Compagnie ................................................................................. 5

4.2 Activiteitencommissie ................................................................................................................................. 5

Hoofdstuk 5 Covid-19........................................................................................................................6 Hoofdstuk 6 Beheer woningen...........................................................................................................7

6.1 Aantal verhuureenheden ............................................................................................................................ 7

6.2 Wooneenheden .......................................................................................................................................... 7

6.3 Mutaties ...................................................................................................................................................... 8

6.4 Huren .......................................................................................................................................................... 9

6.5 Servicekosten ........................................................................................................................................... 10

6.6 Woningzoekenden .................................................................................................................................... 12

Hoofdstuk 7 Beheer autoboxen ....................................................................................................... 13

Hoofdstuk 8 Beheer ruimtes scootmobiel ........................................................................................ 13 Hoofdstuk 9 Verhuur kantoorruimtes ............................................................................................... 14 Hoofdstuk 10 Nieuwbouw................................................................................................................ 15

1

Hoofdstuk 1 Algemeen

Stichting de Reensche Compagnie is op 1 maart 1967 in het leven geroepen.

De stichting stelt zich ten doel in de gemeente Midden-Groningen voorheen gemeente Hoogezand- Sappemeer, werkzaam te zijn in het belang van de huisvesting voor met name ouderen en werkzaam te zijn in het belang van het verenigingsleven en sociale- en culturele activiteiten.

Getracht zal worden dit doel te bereiken door:

• Het exploiteren van 180 appartementen voor de sociale huur aan de doelgroep vanaf 60 jaar; • Het exploiteren van 46 appartementen voor de vrije sector aan de doelgroep vanaf 45 jaar; • Het exploiteren van 22 garageboxen voor zijn eigen huurders; • Het exploiteren van scootmobielruimtes; • Het verhuren van units/zalen aan diverse organisaties; • Andere wettelijk toegelaten activiteiten; • Het realiseren van 30 appartementen voor de vrije sector aan de doelgroep vanaf 45 jaar.

Stichting de Reensche Compagnie is gevestigd:

Adres

: Tak van Poortvlietstraat 361

Postcode

: 9602 PJ

Plaats

: Hoogezand : 0598-322664

Telefoon

E-mail

: info@reenschecompagnie.nl : www.reenschecompagnie.nl

Website

Statuten De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 16 juli 2004.

Kamer van Koophandel Stichting de Reensche Compagnie staat sinds de wijziging van de Handelregisterwet van 01 januari 1997 ingeschreven in het Handelsregister Groningen onder het inschrijfnummer: 02328267.

2

Hoofdstuk 2 Bestuur

Bestuur

Voorzitter

De heer H.A. van der Til

Secretaris

Mevrouw E.I. Bloeming-Kramer

Penningmeester

De heer S. van der Molen

Bestuurslid

De heer R. Smit (Techniek en Vastgoed)

Wim Kroeze Manager Algemene Zaken

Coriena Hut Verhuurmakelaar

Anne Willem Piening Hoofd facilitaire zaken

Narda Blaauw Financiële administratie

Tjalling de Graaf Huismeester

Per 31 december 2021 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Voorzitter

De heer H.A. van der Til

Aftredend in 2022

Secretaris

Mevrouw E.I. Bloeming

Aftredend in 2023

Penningmeester

De heer S.A. van der Molen

Aftredend in 2024

Bestuurslid

De heer R. Smit

Aftredend in 2022

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

Vergaderingen Het bestuur kwam in 2021 acht keer bijeen voor een vergadering. Alle vergaderingen zijn tot en met april 2021 gehouden via ‘teams’ vanwege de corona uitbraak. Na de opheffing van de ‘lockdown’ zijn alle vergaderingen gehouden in de grote zaal van de Reensche Compagnie.

3

Hoofdstuk 3 Medewerkers in loondienst

De organisatievorm van Stichting de Reensche Compagnie bestaat uit een bestuur met werkapparaat. Het werkapparaat van Stichting de Reensche Compagnie ziet er als volgt uit:

Manager Algemene Zaken

Datum in dienst

Datum uit dienst

De heer W. Kroeze

01-11-2003

Verhuurmakelaar

Mevrouw C. Hut

01-03-2021

Hoofd Facilitaire Zaken

De heer AW. Piening

17-08-2020

Financiële administratie

Mevrouw N. Blaauw

18-05-2004

Huismeester

De heer T. de Graaf

13-05-2017

Arbowetgeving Alle medewerkers zijn in het bezit van een Certificaat Bedrijfshulpverlener. In 2021 heeft een herhalingscursus plaats gevonden.

Jaarlijks vindt er een controle plaats van de RI&E (risico, inventarisatie en evaluatie). Deze is in 2021 uitgevoerd door Nedcon Organisatie Advies BV.

4

Hoofdstuk 4 Vrijwillige medewerkers

Binnen stichting de Reensche Compagnie zijn vele vrijwilligers actief voor de volgende werkzaamheden: • Het ophalen van het oud papier bij de huurders; • Het tuinonderhoud rond de gebouwen, de privétuin en de voliere; • De verzorging van de planten; • Het stofzuigen van de entrees van de complexen in de sociale huur; • Het buitenwerking stellen van de sluiswerking van de toegangsdeuren van de entrees;

• Galerijwachten t.b.v. het blauwe kaarten systeem; • Het helpen bij de organisatie van koffieochtenden.

4.1 Stichting Bewonersbelangen Reensche Compagnie De bewonersvereniging is sinds augustus 2021 officieel een stichting geworden en heet vanaf nu Stichting Bewonersbelangen Reensche Compagnie. Deze stichting heeft een verbeterde rechtspersoonlijkheid gerealiseerd voor de belangen van de huurders. De Stichting Bewonersbelangen fungeert als een klankbord binnen de organisatie voor alle huurders. Circa vier keer per jaar vindt er een afstemming plaats tussen het bestuur van de Reensche Compagnie en het bestuur van Stichting Bewonersbelangen Reensche Compagnie. In 2021 is, vanwege de beperkingen door corona, het overleg twee keer gehouden. 4.2 Activiteitencommissie Binnen de Reensche Compagnie is een activiteitencommissie actief. De activiteitencommissie organiseert geregeld gezellige middagen, avonden en uitjes. De bewoners van de Reensche Compagnie zijn hier altijd welkom. Vanwege de covid-19 maatregelen is alles geannuleerd en zijn er in 2021 geen avonden georganiseerd. Daarnaast zijn er diverse verenigen actief in de Reensche Compagnie. Alle verenigingen als bijvoorbeeld kaart- en sjoelclubs, koffie-ontmoetingsochtenden etc. hebben in de normale gevallen wekelijks gratis gebruik gemaakt van de recreatieruimtes van het zalencentrum van de Reensche Compagnie. Door de maatregelen van covid-19 is dat in 2021 stilgevallen.

5

Hoofdstuk 5 Covid-19

Als woningstichting zijn wij ons ervan bewust dat wij verhuren aan de doelgroep die het kwetsbaarst is voor het Coronavirus. In verband daarmee hebben wij de adviezen van de overheid opgevolgd en doorgevoerd in onze organisatie. 1. Het zalencentrum is sinds maart 2020 gesloten voor alle activiteiten. Dit betekende ook dat in 2021 kaartclubs, sjoel clubs, toneel, activiteiten ed. geen doorgang kon vinden; 2. Een reparatieverzoek kon alleen worden doorgegeven door te bellen naar de receptie en men werd verzocht niet naar de receptie te komen; 3. Reparatieverzoeken die niet urgent waren werden niet direct uitgevoerd maar werden in de wacht gezet tot de maatregelen werden versoepeld; 4. Een storing in de woning die per direct verholpen moest worden werd wel verholpen. De monteur voerde zijn werkzaamheden uit met gepaste afstand. Daarin gold dat medewerkers van onze onderhoudsbedrijven die griepachtige verschijnselen hebben of wat hoesten niet naar de Reensche Compagnie gezonden werden; 5. De liften werden twee keer per dag schoongemaakt en ontsmet. Ook de drukknoppen van de deuren naar de gaanderijen werden twee keer per dag gereinigd met een ontsmettingsmiddel; 6. Per werkdag was er na september één personeelslid aanwezig op kantoor. De overige personeelsleden werkten vanuit huis. Vergader- en overlegmomenten gingen via beeldverbindingen (teams); 7. De hoofdentree naar de kantoren is afgesloten. Daarnaast waren de tussendeuren naar de flats en kantoren afgesloten. Contact met de medewerkers ging uitsluitend via de telefoon of e-mail.

6

Hoofdstuk 6 Beheer woningen

6.1 Aantal verhuureenheden Het aantal verhuureenheden bestaat per 31 december 2021 uit 226 woningen, waarvan 100 woningen gelegen in een 10-hoog flatgebouw aan de Van der Duyn van Maasdamweg, 80 woningen in twee 4-hoog flatgebouwen, samengevoegd door een trappenhuis aan de Tak van Poortvlietstraat en 46 woningen gelegen aan de Kerkstraat. In 2021 is er gestart met de tweede bouw fase van het derde appartementen gebouw aan de Kerkstraat in Hoogezand. Hier worden nog 30 appartementen gerealiseerd voor de vrije sector.

6.2 Wooneenheden De wooneenheden bestaan uit:

144 woningen met één slaapkamer onderverdeeld in;

72 woningen met de slaapkamer aan de balkonzijde; 72 woningen met de slaapkamer aan de galerijzijde.

36 woningen met twee slaapkamers; 46 woningen met twee slaapkamers in Atlantaborg I;

30 woningen met twee slaapkamers in aanbouw.

7

6.3 Mutaties Er hebben 20 mutaties plaatsgevonden in 2021.

Mutatiewoningen, Van der Duyn van Maasdam

Mutatiewoningen, Tak van Poortvliet

Woning 20 Woning 36 Woning 46 Woning 48 Woning 64 Woning 128 Woning 130 Woning 146 Woning 166 Woning 180 Woning 182

Woning 205 Woning 223 Woning 239 Woning 271 Woning 285 Woning 287 Woning 321 Woning 347 Woning 359 ½ maand 1 maand 1 maand 1 maand ½ maand ½ maand ½ maand 1 maand ½ maand ½ maand 2,5 maand

Leegstand door mutatie onderhoud/renovatie • Van der Duyn van Maasdam 20

• Van der Duyn van Maasdam 46 • Van der Duyn van Maasdam 48 • Van der Duyn van Maasdam 64 • Van der Duyn van Maasdam 128 • Van der Duyn van Maasdam 146 • Van der Duyn van Maasdam 166

• Tak van Poortvliet 223 • Tak van Poortvliet 239 • Tak van Poortvliet 285 • Tak van Poortvliet 287

Bij mutatie wordt (indien nog niet eerder uitgevoerd) de badkamer gerenoveerd en wordt er in overleg met de nieuwe bewoner(s) een nieuwe keuken geplaatst. Het is ook mogelijk voor nieuwe bewoners om (voor eigen rekening) een uitbreiding op de bestaande keuken te kiezen. Daarnaast is het verplicht om elektrisch te koken.

8

6.4 Huren Omdat Van der Duyn van Maasdamweg 8 een slecht uitzicht heeft, is een uitzondering gemaakt op de huurprijs voor deze woning.

De woninghuren zijn in 2021 als volgt samengesteld:

Huurwijziging per 01 juli 2021

Zittende huurders woningen met één of twee slaapkamers

incl. servicekosten

incl. servicekosten

1 juli 2020

percentage 1 juli 2021

verhoging

Kale huur

Kale huur

vdDv Maasdamweg 8

348,75

€ 393 ,75

0%

348,75 € 393,75

1 e t/m 4 e etage

€ 458,22

€ 503,22

0%

€ 458,22 € 503,22

5 e t/m 10 e etage

€ 424,32

€ 469,32

0%

€ 424,32 € 469,32

Na renovatie doucheruimte

1 e t/m 4 e etage

€ 492,07

€ 537,07

0%

€ 492,07 € 537,07

5 e t/m 10 e etage

€ 458,22

€ 503,22

0%

€ 458,22 €

503,22

Huurders na 1 juli 2012 woningen met één of twee slaapkamers

1 e t/m 4 e etage

€ 524,68

€ 569,68

0%

€ 524,68 €

569,68

5 e t/m 10 e etage

€ 490,81

€ 535,81

0%

€ 490,81 € 535,81

NIEUWE HUURDERS

€ 524,68

€ 569 ,68

0%

€ 524,68 €

569,68

Autoboxen voor huurders voor 1 juli 2012 Klein

€ 52,80

Groot

€ 56,66

0%

56,66

Autoboxen voor huurders na 1 juli 2012 klein

€ 56,23

0%

56,23

groot

€ 60,18

0%

60,18

Scootmobielruimtes

€ 9,66

0%

9,66

Scootmobielruimtes nieuwe huurders

€ 11,94

0%

11,94

Atlantaborg I Atlantaborg I Begane grond

795,00

€ 830,00

Atlantaborg I Kieldiepzijde

825,00

€ 860,00

Atlantaborg I Kerkstraatzijde

855,00

€ 890,00

9

6.5 Servicekosten

Aan de huurder wordt per maand een voorschotbedrag aan bijkomende kosten in rekening gebracht. De bijkomende kosten bestaan uit waterverbruik en servicekosten. De leveringen en/of diensten van de servicekosten bestaan uit: het verbruik van elektriciteit voor installaties en verlichting in de gemeenschappelijke ruimtes; onderhoud groenvoorziening; schoonmaak gemeenschappelijke ruimtes; 24-uurs service liften en diensten alarmering. Na afloop van het boekjaar ontvangen de huurders een definitieve afrekening. De voorschotbedragen servicekosten zijn in 2021 als volgt samengesteld: Verwarming 24 uurs service € 4,00 Elektriciteit € 6,50 Water € 9,00 Bewaking € 4,00 Schoonmaakkosten centrale ruimtes € 11 ,50 Huismeester De voorschotbedragen servicekosten Atlantaborg I zijn in 2021 als volgt samengesteld: 24 uurs service liften € 1,00 Elektriciteit centrale ruimtes € 6,50 Waterverbruik centrale ruimtes € - Groenstroken en tuinen € 6,00 Schoonmaakkosten centrale ruimtes € 11,50 Huismeester € 10,00 € 45,00

€ 10,00 € 35,00

Afrekening servicekosten 2021 In 2021 is er voor de woningen van de Tak van Poortvlietstraat een bedrag van € 105,86 te veel aan servicekosten in rekening gebracht.

Voor de woningen van de Van der Duyn van Maasdamweg is er in 2021 een bedrag van €55,11 te veel aan servicekosten in rekening gebracht.

Voor de Atlantaborg I is er in 2021 een bedrag van €34,60 te veel aan servicekosten in rekening gebracht.

Het teveel betaalde aan voorschot is terug betaald aan de desbetreffende huurders.

Een overzicht van de volledige berekening van de servicekosten over het betreffende kalenderjaar ligt altijd ter inzage op het kantoor van de administratie.

Huurachterstanden In 2021 hebben er geen huurachterstanden plaats gevonden.

Leegstand In 2021 heeft er nagenoeg geen leegstand plaats gevonden. De leegstand van 2020 is door het uitvoeren van groot onderhoud door mutatie ontstaan. Deze woningen zijn lang verhuurd geweest aan dezelfde huurder en waren zodoende nog niet gerenoveerd naar de maatstaven zoals die nu gehanteerd worden. Een grote mutatie golf is er in 2021 niet geweest.

10

Resultaat 2021

Vergelijkend overzicht Het resultaat na belastingen over 2021 bedraagt € 32.354 tegenover € 25. 682 over 2020. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

2021

2020

Verschil

Netto-omzet

1.371.363

100

1.135.497

100

-235.866

Kostprijs van de omzet Bruto-omzetresultaat

-

0

3.996

0,4

3.996

1.371.363

100

1.131.501

99,6

-239.862

Doorberekende servicekosten Overige bedrijfsopbrengsten

91.290

6,7

94.070

8,3

2.780

15.386

1,1

7.329

0,7

-8.057

Kosten Personeelskosten

324.338

23,7

328.001

28,9

3.663

Afschrijvingen

318.090

23,2

247.317

21,8

-70.773

Huisvestingskosten Kosten autoboxen

74.590

5,4

43.450

3,8

-31.140

825

0,1

2.837

0,3

2.012

Normstorting voorzieningen

210.000

15,3

158.221

13,9

-51.779

Servicekosten

91.290

6,7

94.070

8,3

2.780

Algemene kosten Overige kosten

298.716

21,8

313.759

27,6

15.043

-

-

1.317.849

96,1

1.187.655

104,6

-130.184

Bedrijfsresultaat

160.190

11,7

45.245

4,0

-114.945

Financiële baten en lasten

-127.836

-9,3

-19.563

-1,7

108.273

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen

32.354

2,4

25.682

-0,6

-6.861

-

-

-

Buitengewone baten

-

Resultaat na belastingen

32.354

2,4

25.682

2,3

-6.861

De cijfers van 2020 zijn ten opzichte van de vorige publicatie verschillend omdat er nog wijzigingen zijn gedaan.

De verzorging van de administratie geschiedt in eigen beheer met ondersteuning van accountantskantoor Hut & Co.

De salarisadministratie is geheel uitgevoerd door accountantskantoor Hut & Co.

Het samenstellen van de jaarrekening is uitgevoerd door D&U accountants en adviseurs te Groningen.

11

6.6 Woningzoekenden

In 2021 vonden er 47 inschrijvingen plaats als woningzoekende. Deze inschrijvingen zijn lager dan de voorgaande jaren. Dit komt doordat de inschrijvingen van de vrije sector via een andere partij zijn gelopen. Er staan in 2021, 228 woningzoekende ingeschreven. De 228 woningzoekende zijn onderverdeeld in 225 woningzoekende in de sociale huur en 3 woningzoekenden in de vrije sector. In overeenkomst met 2020 was er ook geen groot verloop in de

verschillende woningen. De gemiddelde leeftijd van de huurders in twee sociale huurflatgebouwen is nog steeds hoog en een verloop in woningen kan niet uitblijven. De gemiddelde leeftijd van de huurders in het gebouw van de vrije sector ligt lager dan bij de sociale huur.

Het is in 2021 dan ook niet vaak voorgekomen dat woningzoekenden uitzonderlijk snel een aanbod voor een woning hebben ontvangen.

Onderhoud – preventief- en mutatieonderhoud

Onderhoudswerkzaamheden welke niet uitgevoerd konden worden door de huismeester zijn naar aanleiding van reparatieverzoeken en mutaties uitgevoerd door diverse onderhoudsbedrijven.

In 2021 zijn er in totaal 3 badkamers gerenoveerd en zijn er 10 nieuwe keukens geplaatst.

12

Hoofdstuk 7 Beheer autoboxen

De autoboxen zijn gelegen onder het 4-hoog flatgebouw westzijde, aan de Tak van Poortvlietstraat. Autoboxen worden uitsluitend verhuurd aan huurders van de Reensche Compagnie. In 2021 is er één autobox gemuteerd. Er heeft verder geen onderhoud plaats gevonden in 2021. Aantal verhuureenheden Het aantal verhuureenheden bestaat per 31 december 2021 uit 22 garageboxen. De 22 garageboxen zijn verdeeld onder 12 kleine garageboxen en 10 grote garageboxen en zijn allemaal voorzien van elektriciteit.

Mutaties In 2021 heeft er 1 mutatie plaats gevonden: nummer 1.

Huren Per 01 juli 2021 heeft er geen wettelijke huurverhoging plaats gevonden.

De huren voor nieuwe huurders zijn als volgt samengesteld: - Voor een kleine garagebox bedraagt de huur € 56,23 . - Voor een grote garagebox bedraagt de huur € 60,18 .

Hoofdstuk 8 Beheer ruimtes scootmobiel

Mutaties In 2021 hebben er geen mutaties plaats gevonden.

Huren Er heeft op 01 juli 2021 geen jaarlijkse huurverhoging plaats gevonden.

In 2021 bedraagt de huur voor nieuwe huurders van een scootmobiel ruimte € 11,94 .

13

Hoofdstuk 9 Verhuur kantoorruimtes

Onderstaande ruimtes worden permanent verhuurd: • Verhuurruimte 1 Schoonheidssalon Jacqueline • Verhuurruime 2 Logopedie • Verhuurruimte 4 Kapsalon de Knipscheer • Verhuurruimte 5 Gasvrij Gorecht • Verhuurruimte 6 Kantoor Thuisgenoten thuiszorg • Verhuurruimte 7 Kantoor thuiszorg organisatie ‘Buurtzorg’

Planmatig onderhoud Jaarlijks wordt het woningalarmeringssysteem getest en onderhouden door een gespecialiseerd bedrijf. Jaarlijks is er een bedrag gereserveerd voor het vervangen van individuele installaties als blijkt dat dit nodig is. In de onderhoudsbegroting is, over 4 jaren verdeeld, een bedrag opgenomen voor energiebesparende maatregelen. Vanuit huurdersonderzoek is in 2015 naar voren gekomen dat er huurders zijn die tocht ervaren in de woning. Na onderzoek is het besluit genomen om alle woningen in etappes te voorzien van tochtwerende maatregelen. Het project heeft in verband met covid-19 een tijd stil gestaan maar is in 2021 weer van start gegaan. Nog niet alle woningen zijn voorzien van tochtwerende maatregelen en daarom zal dit project nog lopen tot en met midden 2022. De cv- installatie heeft in 2021 onderhoud gehad. Dit onderhoud wordt eens in de 18 maanden uitgevoerd. Voor het bijvullen van de cv-installatie in het weekend is een extra servicecontract afgesloten. Dit omdat het merendeel van de huurders (hoge leeftijd) geen kennis heeft van het bijvullen van de installatie. Het bedrag van dat gedeelte onderhoud wordt verrekend in de servicekosten. Doordat er een aantal ketels te hoog in het onderhoud zitten en een te grote storing cyclus hebben, is besloten deze ketels te vervangen. In 2021 zijn er in totaal 23 ketels vervangen. Opbaarruimte Voor overleden bewoners is het mogelijk om in de rouwkamer van de Reensche Compagnie te worden opgebaard. Opbaringen in de rouwkamer zijn op basis van een zogenaamd sleutelsysteem. De nabestaanden krijgen de beschikking over de sleutel van de rouwkamer en kunnen naar behoefte daar aanwezig zijn. Ook zijn er koffie en theefaciliteiten aanwezig voor gebruik door de nabestaanden. In 2021 is de groene glazen beplating gereinigd door een gespecialiseerd bedrijf. Deze post staat jaarlijks op de onderhoudsbegroting

14

Hoofdstuk 10 Nieuwbouw

In 2021 is er hard gewerkt aan de bouw van Atlantaborg I. 30 juni 2021 zijn de eerste 46 woningen van Atlantaborg I opgeleverd en zijn de eerste huurders ingetrokken in hun woning. In april 2021 is het startsein gegeven voor de bouw van de tweede fase van het Atlantaborg project, er zullen nog eens 30 appartementen gebouwd en verhuurd worden. Naar verwachting zullen deze appartementen verhuurbaar zijn per 1 maart 2022.

Een impressie van de 76 appartementen.

KERKSTRAATZIJDE: Begane grond € 795, -

KIELDIEPZIJDE: Begane grond € 795, -

1e tot en met 5e etage € 825, -

1e tot en met 5e etage € 855, -

Aantal appartementen 3 appartementen van € 795, - 20 appartementen van € 825, -

Aantal appartementen 3 appartementen van € 795, - 20 appartementen van € 855 ,-

15

Made with FlippingBook - Share PDF online