rc_nieuwsbrief_2020-12

Animerende publicatie

Nieuwsbrief december 2020

T A K V A N P O O R T V L I E T & V A N D E R D U Y N V A N M A A S D A M

Beste huurder van De Reensche Compagnie,

Op de valreep voor het nieuwe jaar sturen we u in 2020 nog één keer een nieuwsbrief. In de hoop dat we in 2021 de onzekere tijd achter ons kunnen laten en het gewone leven weer op mogen pakken, zoals we dat gewend waren.

CORONA RICHTLIJNEN

De hoofdentree naar de kantoren is voorlopig nog afgeslo- ten. Ons kantoor is dagelijks bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur. U kunt ons telefonisch bereiken via 0598-322664 of stuur een e-mail naar info@reenschecompagnie.nl.

Vlak voor het ter perse gaan van deze nieuwsbrief zijn er door de Rijksoverheid verscherpte richtlijnen afgekon- digd omde verspreiding van het Covid-19 virus in te dam- men. Wij willen u langs deze weg er nogmaals op wijzen dat alle voorzorgsmaatregelen, zoals die gelden in de openbare ruimtes, met betrekking tot de alarmering, het onderhoud en de huismeester, nog steeds onverminderd van kracht zijn. Wij vragen u vriendelijk, maar met klem, om u te houden aan al deze maatregelen. Niet alleen voor uw eigen ge- zondheid, maar ook voor die van uwmedebewoners, ons personeel en de hulpverleners. Als iedereen zich aan de regels houdt, verlagen we samen de kans op besmetting! In eerdere nieuwsbrieven hebben we de geldende voor- zorgsmaatregelen voor u opgesomd, mocht u ze nog eens willen nalezen, dan verwijs ik u naar onze website www.reenschecompagnie.nl . Voor algemene informatie vanuit de Rijksoverheid kunt u kijken op de speciale website: www.rijksoverheid.nl/ onderwerpen/coronavirus-covid-19 .

SLUITING TIJDENS DE KOMENDE FEESTDAGEN

Van woensdag 23 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 is het kantoor gesloten. Op maandag 4 januari staat ons team weer klaar om u te informeren en adviseren.

EENZAAMHEID

We kunnen ons heel goed voorstellen dat u het zat bent, al die richtlijnen. De overheid roept ons op om er zo min mogelijk op uit te trekken en thuis te blijven.Vanaf maart hebben er al geen gezellige activiteiten binnen De Reen- sche Compagnie meer plaatsgevonden. Dat beperkt uw sociale leven in hoge mate. Eenzaamheid ligt dan op de loer. We hebben daarom voor u enkele telefoonnummers en handige websites opgezocht. Daar kunt u gebruik van maken, mocht u daar behoefte aan hebben. De Luisterlijn / 0900-0767 / www.deluisterlijn.nl is altijd de klok rond bereikbaar voor wie behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor. Daarnaast hebben ook verschillende organisaties een te- lefoonlijn geopend voor mensen die zich zorgen maken over het coronavirus, vragen hebben of gewoon graag een praatje willen maken. Dat zijn: - Ouderenbond ANBO: 0348-46 66 66 / www.anbo.nl - KBO-PCOB: 030-3 400 600 / www.kbo-pcob.nl - Het Rode Kruis: 070-4455 888 / www.rodekruis.nl

Vanuit de Rijksoverheid is er inmiddels ook een speciaal Steunpunt Coronazorgen, waar u terecht kunt voor infor- matie en zorgen over Corona: www.steunpuntcoronazorgen.nl Via de bewonersvereniging heeft u onlangs een brief ontvangen met daarbij een rode kaart . Deze kaart kunt u voor het raam zetten om aan te geven dat u hulp nodig heeft voor bijvoorbeeld het halen van boodschappen of medicijnen. Door de galerijwacht zal er dan actie worden ondernomen om u te helpen. Op verschillende plekken buiten De Reensche Compag- nie bieden mensen ook hulp aan, als u een tijdje niet naar buiten wilt of kan. U kunt hulp vragen in Hoogezand via de volgende websites: www.nlvoorelkaar.nl/coronahulp/ www.wehelpen.nl www.coronahelpers.nl Dan is er ook nog het nieuwe platform #Nietalleen www.eo.nl/programmas/niet-alleen-nl waarin onder andere de Protestantse Kerk, de ChristenUnie, de Rooms Katholieke Kerk, Kerk in Actie en de EO de talloze lokale hulpinitiatieven trachten te verbinden aan elkaar en aan hulpvragers.

de entree schuifdeuren vanuit hun woning openen. Voor uw eigen veiligheid en dat van uw buren vraag ik u drin- gend: Kijk eerst wie er aanbelt voordat u de hoofdtoe- gangsdeuren opent!

NIEUWJAARSRECEPTIE

De traditionele nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de bewoners- en activiteitencommissie kan helaas niet doorgaan in verband met de corona richtlijnen.

VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE

We willen u er wel op wijzen alert te zijn op welke gegevens u deelt.

Zoals u weet is er binnen De Reensche Compagnie een grote groep enthousiaste vrijwilligers actief. Traditie- getrouw is er ieder jaar rond half december een stam- pottenbuffet, waarin we samen met het bestuur en het team, onze dank aan hen kunnen uitspreken en het voor- bije jaar op een gezellige wijze kunnen afsluiten. Helaas hebben we daar dit jaar vanaf moeten zien in ver- band met de corona pandemie. Maar een blijk van waar- dering wilden wij onze vrijwilligers zeker niet onthouden. Daarom is inmiddels aan alle vrijwilligers van De Reen- scheCompagnie een culinaire kant-en-klaar-stamppot op een mooie handgemaakte en gedecoreerde tapas/bor- relplank aan de deur afgegeven. Ieder kon in de gezellig- heid van zijn eigen huis genieten van heerlijke stamppot- ten met ingrediënten die zorgvuldig waren geselecteerd.

BEVEILIGING TIJDENS DE JAARWISSELING

Ook dit jaar hebben wij weer de beveiligingsmedewer- kers van Cruon Beveiliging geregeld. Surveillanten lopen tijdens de jaarwisseling inspectierondes om uw veilig- heid te waarborgen en om te zien of er geen ongeregeld- heden gebeuren in- en om de gebouwen. Schrikt u dus niet, wanneer u een medewerker van Cruon Beveiliging tegen het lijf loopt.

WEET WIE ER BELT, VOORDAT U OPENDOET

NIEUWS VAN HET SECRETARIAAT

Recentelijk werden wij weer geattendeerd op het feit dat bewoners worden benaderd met het verzoek voor een woninginspectie op grond van onzin argumenten zoals bijvoorbeeld de gasopname. Wij willen u waarschuwen om geen vreemden toe te laten in uw huis.

Helaas hebbenwij recentelijk afscheidgenomen vanonze vaste medewerker op het secretariaat Brigitte Schuit. Achter de schermen worden er inmiddels gesprekken gevoerd met kandidaten die haar werkzaamheden gaan oppakken. Voor nu worden deze tijdelijk overgenomen door het bestaande team.

Helaas gebeurt het ook nog regelmatig dat bewoners als beneden gebeld wordt, zonder te vragen wie het is,

ATLANTABORG: HOOGSTE PUNT

TOT SLOT

Wellicht dat u het inmiddels zelf heeft gezien of gele- zen in de lokale media: op dinsdag 17 november is het hoogste punt van de bouw van Atlantaborg bereikt! Een mooie en belangrijke mijlpaal in het bouwproces. Als waardering voor de vaklieden hebben we namens het team van De Reensche Compagnie, op gepaste wijze en met in achtneming van de corona richtlijnen, aan alle vaklieden een klein presentje uitgereikt.

We staan op de drempel van een nieuw jaar en binnen- kort laten we 2020 achter ons. Een jaar waarin we ge- confronteerd werden met veel beperkende maatregelen en onzekerheid in ons dagelijkse leven. Maar we houden vast aan een positieve blik naar de toekomst. Die positie- ve instelling geeft ons hoop.

Wij hopen in het nieuwe jaar weer de kans te krijgen om u op de gebruikelijke wijze te faciliteren en van dienst te

zijn. Zonder strenge richtlij- nen. Zodat het wonen in één van onze complexen weer is, zoals het was.

We wensen u een gezond en voorspoedig 2021!

Warme groet, namens be- stuur en medewerkers van De Reensche Compagnie

Wim Kroeze, Manager Algemene Zaken.

SUZANNE’S HANDWERK SHOP

Helaas moet de winkel tijdelijk gesloten blijven, in ieder geval tot 19 januari 2021. Achter de schermen wordt keihard gewerkt om u zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen. Want handwerken zorgt tenslotte voor rust, ontspanning en afleiding in deze rottige tijd!

Kijk op Facebook en Instagram of op de website, om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

Gelukkig mag er wel bezorgd worden , dus u hoeft niet zonder project te komen zitten! Heeft u een vraag, of wilt u graag iets bestellen? Als u een mail, instagram- of messengerberichtje stuurt dan doe ik mijn best om zo snel mogelijk te reageren.

Suzanne handwerk shop

Hou vol, blijf gezond, en hopelijk zien we elkaar snel weer!

Gorecht Oost 6c - 9603 AA Hoogezand - (0598) 371 126 info@suzanneshandwerkshop.nl - www.suzanneshandwerkshop.nl

Naamloos-5 1

20-11-2020 08:18

WOORDZOEKER

Midden-Groningen

www.woordzoekermaken.nl

Made with FlippingBook Learn more on our blog